سته ضروریه

بسیار مهم است که منظم به موضوع ورود کنیم. پس اول کلیات و علوم پایه طب سنتی (طب نظری) شامل مزاج و اخلاط و لزوم توجه به حفظ ?