پیامبر اکرم ص فرمودند :وقتی وارد شهری میشوید از سبزی و پیاز آن شهر مصرف کنید که این تغذیه سبب میشود که بیماریهای آن شهر از شما دور شود و رنج را زایل میکند و عصب را محکم و قوه جنسی را افزایش میدهد و تب را از بین میبرد .

پیازرنده شده با عسل سبب میشود که فعالیتهای فکری را برای انسان آسان میسازد و درد کمر را زایل ?