تب بلغمی - شفاسنتر

انیسون گیاهی برای گوارش و انسداد روده و کبد و رافع تب های بلغمی

#ﺍﻧﮕﺸﺖ #ﭘﻴﭻ ﺍﻧﻴﺴﻮﻥ ﺷﻴﺮﻳﻦ از استاد محمد موسوی

ﻣﻘﻮﻯ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﻛﺒﺪ ﻭ ﻣﺤﻠﻞ ﺭﻳﺎﺡ ﻏﻠﻴﻆ ﻭ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺴﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻫﺎﻯ ﻛﺒﺪ ﻭ ﺍﻣﻌﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﻓﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺐ ﻫﺎﻯ ﺑﻠﻐﻤﻰ ﻭ ﺳﻮﺩﺍﻭﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺮﺩ. ﻣﻘﻮﻯ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻭ ﺩﻣﺎﻍ ﺍﺳﺖ.

ﺁﺏ ﺑﻪ?

دارچین دارای چه خواص درمانی و یا چه مضراتی برای بدن آدمی با نگاهی به طب سنتی دارد

دارچین دارای چه خواص درمانی و یا چه مضراتی برای بدن آدمی با نگاهی به طب سنتی دارد 

 با طبیعت گرم و خشک، مفید حال سردمزاجها.

 خوردن دارچین چه به صورت پاشیدن روى غذا، چه به گونه جوشاندن و دم کردن که مثل چاى تهیه کرده با قند یا نبات بیاشامند بازکننده گیر و اشکالات معده و روده و پزنده غذا و لینت دهنده مزاج بلغمى ها و سردمزاجها می باشد.

?

مرزه . شربت مرزه برای کاهش تبهای بلغمی و نفخ های شدید و آروغ های ترش

شربتهای دارویی شفا بخش – شربت مرزه?

?این شربت برای کاهش تبهای بلغمی و نفخهای شدید و آروغهای ترش مفید است.

مرزه، زنیان، گل سرخ، پونه وگشنیز خشک – از هریک ۱۰گرم – و مویز بدون هسته ۲۰ دانه مجموع را در ۷۵۰ گرم آب بجوشانند تا ثلث آن بماند سپس آن را صاف کرده ودرمواقع لزوم مصرف کنید مقدار خوراک هر بار ۱۰۰گرم است که باید گرم شود وسپس خورده