ترساندن - شفاسنتر

ترس سبب از کار افتادن کلیه های کودکان

⛔️⛔️⛔️⛔️#سلامت

?ترس ناگهانی باعث ازکار افتادن « کلیه ها » میشود از ترساندن کودکان حتی بعنوان شوخی بپرهیزید

شما میخندید ولی یک لحظه به این فکر کنید چه به سر کودک می آید