تغدیه نامناسب - شفاسنتر

تغذیه های متضاد برای گوارش بر مبنای طب سنتی

ﭘﺮﻫﻴﺰﻫﺎﻯ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻣﻀﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ:

* ﺁﺏ ﻳﺦ

* ﺳﻮﺳﻴﺲ ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺎﺱ (ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻣﻐﺰ، ﺑﻮﺍﺳﻴﺮ ﻭ ﺷﻘﺎﻕ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎﺳﺖ)

* ﭼﻴﭙﺲ ﻭ ﭘﻔﻚ

* ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﺟﺎﺕ ﻗﻨﺎﺩﻯ

* ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩﻫﺎ

* ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ??

گوشت خوری برای مزاجهای خشک و تر بر مبنای طب سنتی

????✅کسانی که مزاج خشکی دارندبهتر است گوشت را به صورت آبگوشتی و پخته شده همراه با آب آن مصرف کنند و برعکس کسانی که مزاج های سرد و تر دارند بهتر است گوشت را به صورت کباب شده مصرف کنند?

@soroshesalamati

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن