آب برگ تازه آن قاعده آور و سقط کننده جنین است.

ریشه آن را خشک کرده و سپس نرم بسایید و خمیر کنید بر کمر ضماد نمایید تقویت کننده هوس های جنسی است .