آقطی - شفاسنتر

سنگ کیسه صفرا و روش دفع آن با مربای آقطی بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️#سنگ_صفرا و روش دفع آن با میوه و یا مربای آقطی بر مبنای طب سنتی

اگر مبتلا به سنگ صفرا هستید ،مربای میوه گیاه پلهم یا آقطی ، نابود کننده و متلاشی کننده و دفع کننده سنگ کیسه صفراست.

@Mezajshenasi12