تغذیه کثیف - شفاسنتر

تغذیه کثیف و غلیظ شناسی بر مبنای طب سنتی

◀️به هرچیزپرقوام که آب وسیّالیت آن کم باشد،غلیظ گفته می شود

✅#کثیف:

??دوایاغذایی که اجزاءآن به دشواری ازکیفیت بدنی تاثیربپذیرد.وبه کندی دربدن نفوذ کند.

??هرغذایی که راحت جذب بدن نشود،کثیف است

???مثل کله پاچه ،سسیس وکالباس ، گوشت گاو، بادمجان

?تخم مرغ خیلی پخته شده هم بسیارغلیظ است وبیماری آسم راتشدیدمی کند

@ostadbanihashemi