تغذیه لزج - شفاسنتر

تغذیه لطیف و لزج و لعابی بر مبنای طب سنتی

?#لطیف:

? موادغذایی که پس از ورود به بدن به آ سانی تحت تاثیرکیفیت قرارگیرد.وبه اجزا ی بسیار ریز تقسیم میشود .مانند تخم مرغ عسلی ،عسل،زعفران،گوشت ماهی تازه.

 ◀️ #لزج:

?یعنی چسبنده

دوا یاغذایی که بالفعل یا بالقوه این ویژگی را داراست،که دراثر حرارت مزاج بی آنکه اجزای آن از هم جدا شوند قابلیت کش آمدن پیدا کنند.

مانند عسل،گل ختمی

د?