تغذیه لطیف - شفاسنتر

تغذیه لطیف و تغذیه غلیظ و سنگین و دیر هضم بر مبنای طب سنتی

?????
?غذای لطیف ،غذای غلیظ✨

?غذاهای غلیظ غذاهایی هستند که به راحتی هضم نمی شوند و مواد زایدی که از آنها تولید می شود به راحتی می توانند در کنار هم تجمع کرده و ایجاد #انسداد در #عروق و مجاری کنند و به شرط تکرار مصرف در طول زمان حتی ایجاد #توده در بافت های مختلف بدن نمایند.
درنتیجه مصرف آنها برای اکثر افراد ممنوع است ،اما افر


تغذیه لطیف و لزج و لعابی بر مبنای طب سنتی

?#لطیف:

? موادغذایی که پس از ورود به بدن به آ سانی تحت تاثیرکیفیت قرارگیرد.وبه اجزا ی بسیار ریز تقسیم میشود .مانند تخم مرغ عسلی ،عسل،زعفران،گوشت ماهی تازه.

 ◀️ #لزج:

?یعنی چسبنده

دوا یاغذایی که بالفعل یا بالقوه این ویژگی را داراست،که دراثر حرارت مزاج بی آنکه اجزای آن از هم جدا شوند قابلیت کش آمدن پیدا کنند.

مانند عسل،گل ختمی

د?