‌?تورم های بدخیم و سرطانی?

?دکتر محمد دریایی?

✅✍مقدار زیادی از عسل که با عصاره پیازمخلوط شده بنوشید.

✅✍هنگامی که عسل ? به عصاره پیاز اضافه شود، رنگ سفید به خود می گیرد. بر اساس فعل و انفعال این دو ماده و تأثیر عصاره پیاز، عسل حل می شود،

✅✍همچنین اضافه نمودن عصاره پیاز بافت های بدخیم سرطانی را از درون درمان و ریشه کن می سا