?گفتن بسم الله اول واخر هر کار

?قراءت قرآن خصوصا سوره یس،جن،چهار قل .حتما هنگام قراءت به قران بنگرد

?اویزان کردن قران در خانه

?گفتن:الهم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه

?اذان را بلند در خانه بگوید

?نوشتن ونگه داشتن حرزها(مانند حرزابی دوجانه؛حرزامام علی علیه السلام؛حرزهای مج