جنگ خون - شفاسنتر

جنگ خون در بدن یعنی غلبه چند نوع خلط در اندام های بدن بر مبنای طب سنتی

جنگ خون یعنی

یک حلقه خون و یا اب سینوس دریک ناحیه تجمع تدریجی دارد و مقاومت منفی دراندام ها شکل میدهد که با پیاده روی و سکنجبین و خاکشیر و مغزفلوس و پاکسازی ها باید شکسته شود و این حلقه منفی گاهی شناخته نمیشود ازدوربینها مخفی است یا بدنی ٬ اناتومی( مهندسی اولیه آفریده شده ) عروقی و مفصلی ان براثر غمبادها و فقدان توکل ها و عدم رعایت