مجاری ادراری مردان و زنان و بیماریش از نظر مزاج شناسی با نگاهی به طب سنتی چیست

مزاج شناسی در دستگاه های مجاری ادراری مردانه و زنانه 

۱- اگر رویش مو در محل عانه و ناف و اطراف آن زیاد باشد و رویش فوری داشته باشد نشانه حرارت گرم و بالا ی مزاج بیضه ها میباشد .

۲- اگر مو دراین ناحیه زیاد و خشن و زبر باشد نشانه حرارت و خشکی مزاج بیشه هذ میباشد .

۳- اگر موها در این ناحیه خیلی و زیاد و نرم هم باشد دلیل بر حرارت ورطوبت در بیضه ها میباشد یعنی این ناحیه دموی و گرم وتر است.

۴- اگر موهای این ناحیه کم بوده و رشدش آهسته باشد نشانه سردی مزاج بیضه ها میباشد .

۵- اگر موی این ناحیه کم و زبر باشد بر سردی و خشکی بیضه ها دلالت دارد.

۶- اگر موی این ناحیه کم و نرم باشند دلیل بر سردی و رطوبت بیضه ها میباشد.

۷- اگر کسب زیاد با همسر شرعی خود زیاد مجامعت کند بدون اینکه کوچکترین آسیبی به او وارد شودو نیز فرزند پسر هم زیاد داشته باشددلیل بر مزاج بیضه گرم و رطوبت است .

۸- اگر کسی زیاد با همسرشرعی خود زیاد ارتباط جنسی داشته باشد و نیز عورتش نعوظ و سفت باشد و اولادهایش پسر باشد دلیر بر مزاج بیضه ها است .

۹- اگر فردی کمتر مجامعت با همسر شرعی داشته باشد و نعوظ عورت ضعیف باشد یعنی پایداری کم دردخول داشته باشدو اولاد کم داشته باشد و نیز دخترهم باشند نشانه سردی مزاج بیضه ها میباشد.

۱۰- اگر فردی میل به جماع شرعی زیاد باشد و لیکن پایداری و قوتش کم باشد و انزال آب کنی او سریع و کلافه کننده باشد و فرزند پسرش زیاد باشد دلیل بر حرارت و خشکی مزاج در بیضه ها میباشد .

۱۲- اگر کسی تمایل جنسی با همسر شرعی خودش نداشته باشد یا میلش به شهوت شرعی کم باشد نشانه سردی و خشکی بیضه هامیباشد .

۱۳- اگر اب منی کسی کم و رقیق باشد دلیل بر مزاج سرد بلغمی و سوداوی این ناحیه است .

اگر اب منی این فرد خیلی روشن و رقیق باشد دلیل بر رطوبت در بیضه ها است .

۱۴- پس در کلیت موضوع

مزاج بیضه سرد و رطوبتی دارای آب منی رقیق است .

کسی که مزاج بیضه هایش سرد و خشک است قطعا منی او غلیظ است و تولید مثلش کم و اولادش دختر خواهد بود .

کتاب مبهمات قانون شیخ الرئیس_ص ۱۳۰

یا در کتاب دایره المعارف جامع غذا درمانی استاد نیکبخت ص ۸۲)

برچسب ها: آب منی, اسپرم, بیضه, جماع, جنسیت پسر, جنسیت دختر, رحم, رحم و آنه, رحم و موی رحم, شهوت, شهوت و کاهش آن, مجاری ادراری, مجامعت, مزاج بلغمی سرد و تر, مزاج رحم, مزاج سوداوی سرد و خشک, نعوظ

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن