آزمایش های طب نوین با حروف اختصاصی

? حروف اختصاصی در هر آزمایش:

FBS ——— قند خون ناشتا

MCHC —— غلظت متوسط همو گلوبین

WBC ——- شمارش گلبول های سفید…

RBC ——– شمارش گلبول های قرمز

HB ——— همو گلوبین

HC ——— هماتو کریت) درصد گلبول های قرمز در خون (

HCV ——- حجم متوسط گلبول های قرمز

HCH ——- مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز

R.D

ادامه مطلب

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن