حنا مالی و پیوندشان با تنوع پوست آدمی و خواص و مضرات آن با نگاهی به طب سنتی چیست

حنا با طبیعت معتدل میان سردى و گرمى و خشک، مفید حال گرم مزاجها.

 آشامیدن دو مثقال آب جوشانده او چندان که از جوشیدن به یک پنجم برسد تا ده روز باعث روئیدن ناخن اصلى بجاى ناخن کج و ضرب دیده، و تا سى روز خوردن همین مقدار آن با شکر رافع رنج جذام می شود و گفته اند در صورت عدم بهبود قابل دیگر معالجات نمی باشد بشرط سلامت و غیرتقلبى بودن حنا.

 خوردن روزى یک قاشق از حناى جوشانده بصورت مذکور با شکر بهبود یرقان و طحال و سنگ کلیه و سنگ مثانه و شاش بند می دهد.

 ضماد (مالیدن) حنا بر کف پاى بیمار آبله گرفته جلوگیرى از بروز آبله به چشم او می کند.

 بستن حنا به دست و پاى زحمت دیده و مجروح از آتش و سوختگى باعث بهبود و پوست رفتگى آن می شود.

 مضمضه حنا در دهان باعث بهبود جراحت و (برفک) دهان اطفال می شود.

 مالیدن حنا جهت تحلیل ورم هاى گرم و جراحات چرکی سریع الاثر می باشد.

 مالیدن حنا با روغن رفع جرب و خارش می کند.

 مالیدن حنا با آب برگ کوچک او رفع شقاق (ترک مقعد و لب و فرج) و درد زانو می کند.

 بستن حناى خیسانده به سر باعث تقویت پوست و موى و سرخى رنگ مو می شود.

 مالیدن حنا بر پیشانى و شقیقه ها منع ریختن مواد فاسد بچشم، خصوصا که با آب گشنیز خمیر کرده باشند می کند.

 بستن حنا بر سر مخصوصا که آنرا با قطران و روغن زیتون آمیخته باشند جلوگیرى از ریزش مو نموده و موجب روئیدن موى تازه می شود.

 مالیدن حنا با سائیده گل تره تیزک باد فتق را فرو می نشاند.

 مالیدن حنا با زفت و روغن گل سرخ یا بادام، زخم و جوش و جراحت سر را پاک می سازد.

 مالیدن حنا با کوبیده برگ گردو بالمناصفه جهت باد و نفخ و رنج بیضه مفید و مالیدن آن بر پیشانى درد شقیقه و سردرد بادى و بلغمى را فرو می نشاند، خاصه که آنرا با نمک آمیخته باشند.

 پاشیدن حناى خشک بر روى زخم، آنرا جمع کرده بهبود می بخشد.

 خوردن کوبیده تخم حنا بوزن دو سه نخود با عسل و کتیرا در چند نوبت باعث تقویت قواى دماغى می گردد.

 گل او لطیف و معتدل و نیم مثقال سائیده او با آب و عسل قطع نزله ها و انواع سردرد نموده و رطوبات مضر را جمع می کند.

 مالیدن حنا التیام زخم و جراحات می دهد.

 مالیدن حنا بر گلو باعث بهبود خناق و امراض حلق می شود.

 مالیدن آن بر سر و پیشانى باعث سلامت امراض دماغى و عصبانى می شود.

 مالیدن حنا بر بدن باعث تقویت اعصاب می شود.

 مالیدن حنا با سرکه بر سر علاج درد سر می کند.

 مالیدن حنا با موم و روغن گل سرخ یا کنجد «که موم را در روغن ذوب کنند» درد پهلو و کوفتگى اعضاء را رفع می کند.

 گذاشتن حنا در لباس پشمى مانع کرم (بیت) زدن او می شود و برگ او را نیز همین خاصیت می باشد.

 احتیاط و مضرات

خوردن یک قاشق چاى خورى از خشک و یا قاشقى از جوشانده حنا باعث سقط جنین و زیادتر از این مقدار آن خطرناک و باعث مسمومیت قاتل می شود و در صورت استعمال رافع ضرر آن خوردن لعاب کتیرا و لعاب اسفرزه می باشد.

?منبع سایت معتبرانجمن تحقیقات طب سنتی ایران وابسته به دانشکده علوم پزشکی تهران 

http://www.tim.ir/teaching/673

برچسب ها: آبله, آتش و سوختگی, آفت دهان, اعصاب, بیضه, پهلوها, پوست, پوست خشک, جراحات, جرب, جوش و کهیر و خارش, حنا, خارش, خناق, دهان, زانو, زخم, زخم پوست, سردرد, سردرد پیشانی, سردرد ملاج, سرطان پوست, سقط جنین, سنگ کلیه, سنگ مثانه, سوختگی و تاول, شاش بندی, شقاق مقعد, طحال, فتق, کوفتگی بدن, گازو نفخ معده, مقعد, مقعد و شقاق, مو, مو و رویش, ناخن, نزله, ورم بدن, ورم گرم, یرقان

مقالات مشابه

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن