• مرکز درمان

مرکز درمان

در این مرکز درمان بیمار تحت یک آزمایش رژیم غذایی آغاز شده و آزمایش قبل و بعد از رژیم می تواند در تشخیص بیماری به مرکز کمک نماید.
إعطاء رژیم غذایی برای هر بیمار یا بیمار دیگری شاید متفاوت باشد. از هر بیمار می خواهیم کلیه گزارشات خود را روزانه مکتوب نماید و در صورت تأثیرگذاری روی بیمار 20% از هزینه های بیمار را مرکز بیروت با ارائه گزارش توسط بیمار متعهد به پرداخت می شود و در صورت عدم تأثیرگذاری روی بیمار 100% از هزینه های بیمار را مرکز بیروت با ارائه گزارش توسط بیمار متعهد به پرداخت است.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن