معده، مری و مشکلات گوارشیکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 105 زن معده درد دوره 30 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 135 زن معده درد دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 136 مرد انگل در معده دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 139 زن سوزش معده دوره 5 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 166 زن درد سردل و بادگلو دوره 7 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 167 زن زخم معده دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 173 زن مشکلات گوارشی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 208 زن درد معده دوره 60 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 210 زن مشکلات گوارشی دوره 6 ماهه بهبودی کامل
پرونده شماره 224 زن مشکلات گوارشی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 235 زن درد معده دوره 14 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 203 زن باد گلو دوره 10 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 205 زن مشکلات گوارشی دوره 5 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 164 زن نفخ معده دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 116 مرد ناراحتی معده دوره 20 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 117 مرد نفخ وبادگلو دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 202 زن مشکلات گوارشی دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 236 زن درد معده دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 190 زن مشکلات گوارشی دوره 10 روزه 30% بهبودی
پرونده شماره 169 زن گوارش دوره 10 روزه فرقی نکرده
پرونده شماره 222 زن مشکلات گوارشی دوره 20 روزه عدم بهبودی به علت توهم

گوش، حلق، بینی و چشمکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 103 مرد گوش دوره ده روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 128 مرد سیاهی دورچشم دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 132 مرد لخته شدن خون داخل چشم دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 133 مرد عفونت گوش وتب شدید دوره 3 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 173 زن گلودرد قدیمی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 197 زن فشار داخل چشم دوره 7 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 226 زن عفونت گوش دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 229 زن کم شنوایی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 103 مرد سیاهی دور چشم و حساسیت آن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 190 زن خلط گلو و سرفه دوره 10 روزه 70% بهبودی

کم خونی

قلب و عروق

فشار خونکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 101 مرد فشار خون بالا تا 22 ادامه مصرف لازم است بهبودی کامل
پرونده شماره 119 مرد فشار خون بالا دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 172 زن فشار خون بالا دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 192 زن فشار خون بالا دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 193 مرد فشار خون دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 199 زن فشار خون بالا تا 22 دوره60 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 102 زن فشار خون پایین تا 6 یک دوره 20 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 201 زن فشار خون بالا دوره 10 روزه 50% بهبودی

سردرد، میگرن، سینوزیت و سرماخوردگیکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 103 زن سردرد ناشی از کمخونی دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 119 مرد سردرد دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 125 مرد سرماخوردگی دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 129 مرد سردرد دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 149 زن سرماخوردگی دوره 3 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 189 زن سرما خوردگی و عفونت گلو دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 197 زن سردردهای نبضی و سینوزیت دوره 7 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 237 زن سردرد های شدید دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 147 زن سردرد دوره 10 روزه %90 بهبودی
پرونده شماره 235 زن سر درد های شدید دوره 14 روزه 80% بهبودی
پرونده شماره 236 زن سردرد های شدید دوره 10 روزه 80% بهبودی
پرونده شماره 123 زن سردرد دوره 20 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 161 زن سرگیجه های شدید دوره 22 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 167 زن سردردهای شدید دوره 20 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 104 زن سردرد دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 169 زن سردرد دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 170 زن سردرد مزمن روزانه دوره 60 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 173 زن سردرد دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 157 زن سرگیجه و عدم تعادل دوره 10 روزه %40 بهبودی
پرونده شماره 227 زن سر درد دوره 40 روزه عدم بهبودی

زخم و سوختگیکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 113 زن زخم جای بخیه دوره 15 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 115 مرد زخم عمیق دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 123 زن زخم کف پا و ترک آن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 134 زن زخم روی پوست و قرمزی آن دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 145 زن زخم در پوست دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 166 زن خونریزی زنان دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 179 مرد زخم و خونریزی در روده دوره 2 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 189 زن جای سوختگی و زخم ناشی از نیش زنبور دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 196 زن سوختگی قدیمی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 199 زن زخم اثنی عشر دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 221 زن درمان سوختگی دوره 30 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 223 مرد زخم و سوختگی دوره 6 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 121 مرد زخم بستر دوره 30 روزه کاملا گوشت آورد و پر شد و وزن نیز بهتر شد.

روماتیسم مفصلی و غیرهکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 134 زن رماتیسم مفصلی و عضلانی دوره 90 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 206 زن رماتیسم مفصلی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 229 مرد درد مفاصل دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 145 زن رماتیسم مفصلی دوره 20 روزه دردها خیلی کمتر شده
پرونده شماره 212 زن رماتیسم مفصلی دوره 15 روزه 80% بهبودی
پرونده شماره 161 زن دردزانوی شدید دوره 22 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 234 زن رماتیسم مفصلی دوره 10 روزه 30% بهبودی

دیابت (قند خون)

حساسیت های پوستیکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 120 زن تاول های روی پوست دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 145 زن حساسیت های پوستی دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 154 زن ورم و کهیر و خارش پوست دوره 40 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 191 زن لکه خشکی پوستی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 218 زن خارش پوست دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 106 زن لکه های تیره رنگ دوره 14 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 155 زن جوش صورت دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 195 زن تاول زدن دوره 20 روزه 70% بهبودی
پرونده شماره 177 زن حساسیت به گرده گل دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 169 زن خارش اطراف کبد و معده دوره 10 روزه کمی فرق کرده

چاقی و لاغریکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 122 نوزاد کمبود وزن دوره 20 روزه وزن بهتر شد
پرونده شماره 119 مرد اضافه وزن دوره 10 روزه 10 الی 12 کیلو کاهش
پرونده شماره 131 زن اضافه وزن دوره 30 روزه 10 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 237 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 10 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 129 مرد اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 8 کیلو وزن
پرونده شماره 201 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 8 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 172 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 7 کیلو وزن
پرونده شماره 176 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 7 کیلو وزن
پرونده شماره 233 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 7 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 219 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 6 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 180 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 5.8 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 215 زن اضافه وزن دوره 20 روزه 5.8 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 162 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5.2 کیلو وزن
پرونده شماره 138 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 150 زن اضافه وزن دوره 20 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 160 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 178 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 173 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 168 مرد اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 205 زن اضافه وزن دوره 5 روزه 5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 217 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 230 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 191 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 4.6 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 163 زن اضافه وزن دوره 15 روزه کاهش 4.5 کیلو وزن
پرونده شماره 137 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
پرونده شماره 147 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
پرونده شماره 155 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
پرونده شماره 159 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
پرونده شماره 198 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 4 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 216 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 4 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 202 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 3.5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 207 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 3.5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 141 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 3 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 204 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 3 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 194 مرد اضافه وزن دوره 10 روزه 2 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 225 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 2 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 139 زن اضافه وزن دوره 5 روزه 1 تا 2 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 177 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1.5 کیلو وزن اضافه شد
پرونده شماره 224 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1.3 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 220 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 234 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 175 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 1 کیلو وزن
پرونده شماره 158 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1 کیلو اضافه کردند
پرونده شماره 148 زن اضافه وزن دوره 10 روزه به علت عدم مراعات فقط 1 کیلو کم کردم
پرونده شماره 210 زن اضافه وزن دوره 10 روزه عدم بهبودی
پرونده شماره 214 زن اضافه وزن دوره 10 روزه عدم بهبودی
پرونده شماره 231 زن اضافه وزن دوره 10 روزه عدم بهبودی

بیماری های مردان و ناباروری

بیماری های زنان

اعصاب و روان، مشکلات مغزی و ام اسکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 115 مرد خستگی و بی حوصلگی دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 118 مرد عدم تعادل دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 122 نوزاد عدم تحرک کافی دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 146 زن اعتیاد به سیگار دوره دو ماهه بهبودی کامل
پرونده شماره 191 زن عدم آرامش اعصاب دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 199 زن فشار عصبی و استرس دوره 60 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 218 زن اگزما و حساسیت پوستی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 224 زن اعصاب و روان دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 229 مرد ناراحتی اعصاب دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 211 زن ام اس دوره 10 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 203 زن اعصاب و روان دوره 10 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 111 زن ام اس دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 123 زن روحیه آشفته دوره 20 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 155 زن کمخوابی دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 103 زن لرزش دست دوره 20 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 104 زن ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 108 زن ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 110 زن ام اس دوره ده روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 116 مرد اعصاب دوره 20 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 121 مرد فلج تمامی اعضای بدن دوره 30 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 136 مرد ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 137 زن سردردهای عصبی دوره ده روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 152 زن ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 157 زن تیک عصبی دوره 10 روزه %40 بهبودی
پرونده شماره 143 زن ام اس دوره طولانی %30 بهبودی
پرونده شماره 144 زن ام اس دوره 10 روزه %30 بهبودی
پرونده شماره 217 زن افسردگی خیلی شدید دوره 10 روزه 30% بهبودی
پرونده شماره 109 زن ام اس عدم مصرف به سفارش دکتر عدم بهبودی

اثنی عشر و مشکلات روده ای

اختلال در اکوسیستم بدنکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 119 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 129 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 138 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 141 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 159 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 162 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 172 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 180 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 191 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 198 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 199 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 205 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 223 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 3 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 230 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 233 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 237 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 216 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 219 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 137 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 148 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 150 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 20 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 152 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 163 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 15 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 201 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 207 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 80% بهبودی
پرونده شماره 204 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 80% بهبودی
پرونده شماره 111 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 147 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 153 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 155 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 175 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 164 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 168 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 178 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 173 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 224 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 70% بهبودی
پرونده شماره 225 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 70% بهبودی
پرونده شماره 104 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 108 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 110 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 116 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 136 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 166 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 176 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 177 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 172 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 15 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 194 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 190 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 217 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 220 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 30% بهبودی

آرتروز مفصلی و درد پاکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 131 زن دردپای شدید و ضعف دوره 30 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 135 مرد دردپا و زانو دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 172 زن دردپا دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 175 زن آرتروز مفاصل دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 199 زن درد استخوان دوره 60 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 165 زن دردمفاصل دوره 7 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 188 زن رگ به رگ شدن پاها دوره 10 روزه 70% بهبودی
پرونده شماره 213 زن آرتروز دوره دوره 10 روزه عدم بهبودی

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن