اختلال در اکوسیستم بدنکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 119 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 129 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 138 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 141 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 159 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 162 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 172 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 180 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 191 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 198 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 199 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 205 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 223 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 3 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 230 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 233 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 237 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 216 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 219 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 137 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 148 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 150 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 20 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 152 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 163 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 15 روزه بهبودی نسبی
پرونده شماره 201 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 207 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 80% بهبودی
پرونده شماره 204 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 80% بهبودی
پرونده شماره 111 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 147 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 153 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 155 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 175 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 164 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 168 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 178 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 173 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 224 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 70% بهبودی
پرونده شماره 225 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 70% بهبودی
پرونده شماره 104 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 108 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 110 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 116 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 136 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 166 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 176 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 177 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 172 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 15 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 194 مرد تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 190 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 217 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 220 زن تنظیم اکوسیستم بدن دوره 10 روزه 30% بهبودی

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن