چاقی و لاغریکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 122 نوزاد کمبود وزن دوره 20 روزه وزن بهتر شد
پرونده شماره 119 مرد اضافه وزن دوره 10 روزه 10 الی 12 کیلو کاهش
پرونده شماره 131 زن اضافه وزن دوره 30 روزه 10 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 237 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 10 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 129 مرد اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 8 کیلو وزن
پرونده شماره 201 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 8 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 172 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 7 کیلو وزن
پرونده شماره 176 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 7 کیلو وزن
پرونده شماره 233 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 7 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 219 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 6 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 180 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 5.8 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 215 زن اضافه وزن دوره 20 روزه 5.8 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 162 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5.2 کیلو وزن
پرونده شماره 138 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 150 زن اضافه وزن دوره 20 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 160 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 178 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 173 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 168 مرد اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 5 کیلو وزن
پرونده شماره 205 زن اضافه وزن دوره 5 روزه 5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 217 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 230 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 191 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 4.6 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 163 زن اضافه وزن دوره 15 روزه کاهش 4.5 کیلو وزن
پرونده شماره 137 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
پرونده شماره 147 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
پرونده شماره 155 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
پرونده شماره 159 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 4 کیلو وزن
پرونده شماره 198 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 4 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 216 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 4 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 202 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 3.5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 207 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 3.5 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 141 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 3 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 204 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 3 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 194 مرد اضافه وزن دوره 10 روزه 2 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 225 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 2 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 139 زن اضافه وزن دوره 5 روزه 1 تا 2 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 177 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1.5 کیلو وزن اضافه شد
پرونده شماره 224 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1.3 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 220 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 234 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1 کیلو کاهش وزن
پرونده شماره 175 زن اضافه وزن دوره 10 روزه کاهش 1 کیلو وزن
پرونده شماره 158 زن اضافه وزن دوره 10 روزه 1 کیلو اضافه کردند
پرونده شماره 148 زن اضافه وزن دوره 10 روزه به علت عدم مراعات فقط 1 کیلو کم کردم
پرونده شماره 210 زن اضافه وزن دوره 10 روزه عدم بهبودی
پرونده شماره 214 زن اضافه وزن دوره 10 روزه عدم بهبودی
پرونده شماره 231 زن اضافه وزن دوره 10 روزه عدم بهبودی

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن