سردرد، میگرن، سینوزیت و سرماخوردگیکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 103 زن سردرد ناشی از کمخونی دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 119 مرد سردرد دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 125 مرد سرماخوردگی دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 129 مرد سردرد دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 149 زن سرماخوردگی دوره 3 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 189 زن سرما خوردگی و عفونت گلو دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 197 زن سردردهای نبضی و سینوزیت دوره 7 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 237 زن سردرد های شدید دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 147 زن سردرد دوره 10 روزه %90 بهبودی
پرونده شماره 235 زن سر درد های شدید دوره 14 روزه 80% بهبودی
پرونده شماره 236 زن سردرد های شدید دوره 10 روزه 80% بهبودی
پرونده شماره 123 زن سردرد دوره 20 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 161 زن سرگیجه های شدید دوره 22 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 167 زن سردردهای شدید دوره 20 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 104 زن سردرد دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 169 زن سردرد دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 170 زن سردرد مزمن روزانه دوره 60 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 173 زن سردرد دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 157 زن سرگیجه و عدم تعادل دوره 10 روزه %40 بهبودی
پرونده شماره 227 زن سر درد دوره 40 روزه عدم بهبودی

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن