معده، مری و مشکلات گوارشیکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 105 زن معده درد دوره 30 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 135 زن معده درد دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 136 مرد انگل در معده دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 139 زن سوزش معده دوره 5 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 166 زن درد سردل و بادگلو دوره 7 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 167 زن زخم معده دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 173 زن مشکلات گوارشی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 208 زن درد معده دوره 60 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 210 زن مشکلات گوارشی دوره 6 ماهه بهبودی کامل
پرونده شماره 224 زن مشکلات گوارشی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 235 زن درد معده دوره 14 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 203 زن باد گلو دوره 10 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 205 زن مشکلات گوارشی دوره 5 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 164 زن نفخ معده دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 116 مرد ناراحتی معده دوره 20 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 117 مرد نفخ وبادگلو دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 202 زن مشکلات گوارشی دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 236 زن درد معده دوره 10 روزه 50% بهبودی
پرونده شماره 190 زن مشکلات گوارشی دوره 10 روزه 30% بهبودی
پرونده شماره 169 زن گوارش دوره 10 روزه فرقی نکرده
پرونده شماره 222 زن مشکلات گوارشی دوره 20 روزه عدم بهبودی به علت توهم

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن