اعصاب و روان، مشکلات مغزی و ام اسکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 115 مرد خستگی و بی حوصلگی دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 118 مرد عدم تعادل دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 122 نوزاد عدم تحرک کافی دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 146 زن اعتیاد به سیگار دوره دو ماهه بهبودی کامل
پرونده شماره 191 زن عدم آرامش اعصاب دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 199 زن فشار عصبی و استرس دوره 60 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 218 زن اگزما و حساسیت پوستی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 224 زن اعصاب و روان دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 229 مرد ناراحتی اعصاب دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 211 زن ام اس دوره 10 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 203 زن اعصاب و روان دوره 10 روزه 90% بهبودی
پرونده شماره 111 زن ام اس دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 123 زن روحیه آشفته دوره 20 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 155 زن کمخوابی دوره 10 روزه %70 بهبودی
پرونده شماره 103 زن لرزش دست دوره 20 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 104 زن ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 108 زن ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 110 زن ام اس دوره ده روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 116 مرد اعصاب دوره 20 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 121 مرد فلج تمامی اعضای بدن دوره 30 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 136 مرد ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 137 زن سردردهای عصبی دوره ده روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 152 زن ام اس دوره 10 روزه %50 بهبودی
پرونده شماره 157 زن تیک عصبی دوره 10 روزه %40 بهبودی
پرونده شماره 143 زن ام اس دوره طولانی %30 بهبودی
پرونده شماره 144 زن ام اس دوره 10 روزه %30 بهبودی
پرونده شماره 217 زن افسردگی خیلی شدید دوره 10 روزه 30% بهبودی
پرونده شماره 109 زن ام اس عدم مصرف به سفارش دکتر عدم بهبودی

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن