شیرخشت - شفاسنتر

شیرخشت با نگاهی به طب سنتی مسهلی قوی چیست

#خواص_شیر_خشت

?ابن‌سینا در کتاب قانون راجع به شیرخشت چنین گفته است:

?شیرخشت یا شیرخشک شبنمی است که در هرات بر درخت بید و گون کتیرا می‌نشیند.

?دارای مزاج معتدل است. دارای اثر مسهلی و دیگر خواص مشابه ترنجبین، ولی از آن قوی‌تر است و خاصیت زداینده دارد.

?پژوهش‌های سال‌های اخیر بر روی شیرخشت نشان داده است که محصول خوراکی آن می‌تواند ا

شیرخشت و راهکارهای درمانی برای ملین شدن گوارش و مسهل مجرب با نگاهی به طب سنتی

#خواص_شیر_خشت

?ابن‌سینا در کتاب قانون راجع به شیرخشت چنین گفته است:

?شیرخشت یا شیرخشک شبنمی است که در هرات بر درخت بید و گون کتیرا می‌نشیند.

?دارای مزاج معتدل است. دارای اثر مسهلی و دیگر خواص مشابه ترنجبین، ولی از آن قوی‌تر است و خاصیت زداینده دارد.

?پژوهش‌های سال‌های اخیر بر روی شیرخشت نشان داده است که محصول خوراکی آن می‌تواند ا

شیرخشت و راهکارهای درمانی برای ملین شدن گوارش و مسهل مجرب با نگاهی به طب سنتی

#خواص_شیر_خشت

?ابن‌سینا در کتاب قانون راجع به شیرخشت چنین گفته است:

?شیرخشت یا شیرخشک شبنمی است که در هرات بر درخت بید و گون کتیرا می‌نشیند.

?دارای مزاج معتدل است. دارای اثر مسهلی و دیگر خواص مشابه ترنجبین، ولی از آن قوی‌تر است و خاصیت زداینده دارد.

?پژوهش‌های سال‌های اخیر بر روی شیرخشت نشان داده است که محصول خوراکی آن می‌تواند ا