طوفان - شفاسنتر

تغییرات جغرافیایی کشورها با بروز طوفان و خشکسالی توسط استکبار جهانی

‍ برژینسکی :

“اکنون تکنولوژی‌هایی در اختیار ماست که به کمک آنها می‌توانیم تغییراتی در آب وهوا ایجاد کرده و شرایطی مانند خشکسالی و طوفان به وجود آوریم که این امر می تواند توانایی های دشمنان احتمالی ما را تضعیف کرده و آنها را به پذیرش شرایط ما مجبور کند.»

?آنتی بیوتروریسم

@antibioterorism_asli