بعدازماه مبار رمضان + خشکی هوا + ذات فصل تابستان و…. سبب شده که که بسیاری از مشاوره ها به درد و‌سوزش و ترشی معده و یا روده ها معطوف شوند

حقیر براساس مضمون حدیث معصومین ع که فرمودند اگرفردی فوت کرد و شما به فرد فوت شده روغن مالیده و مالش را در اندام هایش انجام دادی و فرد دوباره زنده شد تعجب نکن

لذا استناد کرده و بدون شک ?