?آیت الله ضیایی?

✅۱⃣فقط یک‌بار ضماد سیر(منع مصرف در حساسیت پوستی) ۱۰ دقیقه روی کمر باشد.

✅۲⃣و فقط یکبار ضماد خردل (منع مصرف در حساسیت پوستی) به مدّت ۱۰ دقیقه روی کمر باشد.

✅۳⃣خوردن پاچۀ گوسفند (منع مصرف در بیماران دارای چربی‌خون بالا و بیمارانی که رسوب کلیه آنها زیاد است)

✅۴⃣خوردن کشمش و مغز گردو?

✅۵⃣خوردن کشمش