زخم و سوختگیکد پروندهجنسیتشرح بیماریطول دوره درماندرجه بهبودی
پرونده شماره 113 زن زخم جای بخیه دوره 15 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 115 مرد زخم عمیق دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 123 زن زخم کف پا و ترک آن دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 134 زن زخم روی پوست و قرمزی آن دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 145 زن زخم در پوست دوره 20 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 166 زن خونریزی زنان دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 179 مرد زخم و خونریزی در روده دوره 2 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 189 زن جای سوختگی و زخم ناشی از نیش زنبور دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 196 زن سوختگی قدیمی دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 199 زن زخم اثنی عشر دوره 10 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 221 زن درمان سوختگی دوره 30 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 223 مرد زخم و سوختگی دوره 6 روزه بهبودی کامل
پرونده شماره 121 مرد زخم بستر دوره 30 روزه کاملا گوشت آورد و پر شد و وزن نیز بهتر شد.

پل های ارتباطی

دفتر مرکزی قم: بلوار امین - بین کوچه 11 و 13

تلفن: 02532930344 - 09127553030

  • دانشنامه شفاسنتر
  • فروشگاه عسل حکیم
  • جامعة علوم القرآن